• Rudersdal Biavlerforening

    Vores Bigård ligger ved Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246, 2840 Holte. Kontakt se : "Foreningen" - "Bestyrelsen". Klubbens MobilePay er 71394.

VEDTÆGTER

Foreningenes vedtægter

VEDTÆGTERT FOR RUDERSDAL BIAVLERFORENING, Rude Bi

§ 1. Foreningens Navn
Foreningens navn: Rudersdal Biavlerforening (Rude Bi). Foreningen er hjemmehørende i Rudersdal
kommune.

§ 2. Foreningens formål
Foreningens formål er at virke til fremme og til forståelse af bier og biavl i Rudersdal og omegn samt de
dertil hørende naturlige grænseområder. Foreningen er medlem af Danmarks Biavlerforening. Foreningen
skal så vidt muligt opretholde en skolebigård til undervisning. Indtægter fra denne tilfalder foreningen.

§ 3. Medlemsskab
Som medlem kan optages enhver, der har interesse for bier og biavl, og som vil efterleve vedtægterne.

§ 4. Eksklusion
Medlemmer, der direkte skader, modarbejder biavlens interesser eller udviser en for foreningen generende
opførsel kan af bestyrelsen ekskluderes. Eksklusioner kan af begge parter ankes til afgørelse på en
generalforsamling.

§ 5. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afgør ved simpel majoritet de forslag, der i
henhold til dagsordenen forelægges den. Dog kræves til ændring af vedtægterne mindst 2/3 af de afgivne
stemmer. Når generalforsamlingen er lovligt indkaldt, er den beslutningsdygtig uanset de fremmødtes
antal. Afstemninger afholdes skriftligt, blot én af de tilstedeværende medlemmer forlanger det.

§ 6. Ordinær generalforsamling
a. Den ordinære generalforsamling afholdes i første halvdel af februar måned.
b. Den ordinære generalforsamling indkaldes pr. mail til alle foreningens medlemmer senest 14 dage
før afholdelse.
c. Forslag til den ordinære generalforsaml skal være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.
d. Alle forslag skal sendes til alle foreningens medlemmer senest 5 dage før generalforsamlingen.
e. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formanden aflægger beretning
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg: Formand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter jf. § 8.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt.
Stemmeberettiget ved den ordinære generalforsamling er de medlemmer, der ikke er i kontingentrestance eller har anden gæld til foreningen.
Medlemmer som ikke deltager i generalforsamlingen kan stemme ved fuldmagt givet til et andet
stemmeberettiget medlem.
Fuldmagten skal være skriftlig og overdrages dirigenten ved generalforsamlingens start.
Hvert medlem kan højest modtage en fuldmagt.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes så ofte bestyrelsen anser det for nødvendigt, og
skal uopholdeligt indkaldes, når skriftlig begæring med opgivelse af dagsorden tilstilles bestyrelsen
af mindst 50% af foreningens medlemmer. Generalforsamling indkaldes pr. mail til alle foreningens
medlemmer med 8 dages varsel.
Ved ekstraordinær generalforsamling kan der ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 8. Foreningens ledelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som alle vælges for to år ad gangen, således at
formand og 2 medlemmer vælges det ene år (lige årstal), og kasserer og 1 medlem vælges det
andet år (ulige årstal). Desuden vælges på lige årstal 1. suppleant til bestyrelsen og på ulige årstal 2.
suppleant.

§ 9. Bestyrelsens sammensætning og beføjelser
a. Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse og kan kun nedstemmes på en ekstraordinær
generalforsamling.
b. I det daglige tegnes foreningen af formanden.
c. Som led i den daglige drift disponerer foreningens kasserer over foreningens konti i
pengeinstitutter.
d. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af alle bestyrelsens
medlemmer i forening.

§ 10. Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller to bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Et
bestyrelsesmøde er kun beslutningsdygtigt, når mindst tre medlemmer er til stede. Alle afgørelser sker ved
simpel majoritet. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme den afgørende.

§ 11. Udvalg
Bestyrelsen danner selv af sine egne foreningsmedlemmer de udvalg, den anser for nødvendige. Det
samme gælder valg af delegerede til de årsmøder, som foreningens medlemskab af overordnede
foreninger berettiger til.

§ 12. Skolebigård
Det er bestyrelsens særlige opgave at søge foreningens skolebigård opretholdt, samt i videst mulige omfang
lade afholde møder og kursus på dette sted. Alt arbejde i skolebigården udføres normalt af medlemmerne
uden betaling, dog kan generalforsamling vedtage, at et eller flere medlemmer, som har udvist særlig flid
og interesse, honoreres for denne indsats.

§ 13. Dokumenter
Bestyrelsen fører medlemslister, regnskab og protokol, der som minimum indeholder referater af
bestyrelsesmøder og generalforsamling, bestyrelsens beretninger og reviderede årsregnskaber. Bestyrelsen
fører et arkiv med det formål at bevare foreningens historie.

§ 14. Regnskab
Foreningens regnskaber følger kalenderåret.
Kassereren overgiver i god tid det afsluttede årsregnskab med tilhørende bilag til foreningens revisor.

§ 15. Opløsning
Foreningen kan kun opløses, når to på hinanden følgende generalforsamling med mindst 14 dages
mellemrum, vedtager en enslydende beslutning herom med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Ved
oplysning overgives foreningens aktiver og eventuel formue til Danmarks Biavlerforening.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling 3 marts 2016.

Dette sæt vedtægter bygger på de oprindelige vedtægter vedtaget, da Hørsholm Biavlerforening blev stiftet d. 28 Sept. 1951 som en
underafdeling af ”Frederiksborg Amt samvirkende Biavlerforening”, en amtsforening under ”Danmarks Biavlerforening”.

Primary button