• Rudersdal Biavlerforening

    Vores Bigård ligger ved Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246, 2840 Holte. Vi holder bl.a. biskole, hvor du kan lære, at passe dine egne bier. Foreningens MobilePay er 71394. Vores CVR.nr. 37534897

VEDTÆGTER

Foreningenes vedtægter

Vedtægter
FOR RUDERSDAL BIAVLERFORENING, Rude Bi
Opdateret 2022 – efter årets generalforsamling.

§ 1. Foreningens Navn
Foreningens navn: Rudersdal Biavlerforening (Rude Bi). Foreningen er hjemmehørende i Rudersdal kommune.
§ 2. Foreningens formål
Foreningens formål er at virke til fremme og til forståelse af bier og biavl i Rudersdal og omegn samt de dertil hørende naturlige grænseområder. Foreningen er medlem af Danmarks Biavlerforening. Foreningen skal så vidt muligt opretholde en skolebigård til undervisning. Indtægter fra denne tilfalder foreningen.
§ 3. Medlemsskab
Som medlem kan optages enhver, der har interesse for bier og biavl, og som vil efterleve vedtægterne.
Bestyrelsen kan indstille medlemmer, der har bidraget udover det sædvanlige til klubben, til et tidsbegrænset æresmedlemsskab.
§ 4. Eksklusion
Medlemmer, der direkte skader, modarbejder biavlens interesser eller udviser en for foreningen generende opførsel kan af bestyrelsen ekskluderes. Eksklusioner kan af begge parter ankes til afgørelse på en generalforsamling.
§ 5. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afgør ved simpel majoritet de forslag, der i henhold til dagsordenen forelægges den. Dog kræves til ændring af vedtægterne mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Når generalforsamlingen er lovligt indkaldt, er den beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Afstemninger afholdes skriftligt, blot én af de tilstedeværende medlemmer forlanger det.
§ 6. Ordinær generalforsamling
a. Den ordinære generalforsamling afholdes i første halvdel af februar måned.
b. Den ordinære generalforsamling indkaldes pr. mail til alle foreningens medlemmer senest 14 dage før afholdelse.
c. Forslag til den ordinære generalforsaml skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
d. Alle forslag skal sendes til alle foreningens medlemmer senest 5 dage før generalforsamlingen.
e. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formanden aflægger beretning
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg: Formand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter jf. § 8.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

Stemmeberettiget ved den ordinære generalforsamling er de medlemmer, der ikke er i kontingentrestance eller har anden gæld til foreningen.
Medlemmer som ikke deltager i generalforsamlingen kan stemme ved fuldmagt givet til et andet stemmeberettiget medlem.
Fuldmagten skal være skriftlig og overdrages dirigenten ved generalforsamlingens start. Hvert medlem kan højest modtage en fuldmagt.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes så ofte bestyrelsen anser det for nødvendigt, og skal uopholdeligt indkaldes, når skriftlig begæring med opgivelse af dagsorden tilstilles bestyrelsen af mindst 50% af foreningens medlemmer. Generalforsamling indkaldes pr. mail til alle foreningens medlemmer med 8 dages varsel.
Ved ekstraordinær generalforsamling kan der ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 8. Foreningens ledelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, som alle vælges for to år ad gangen, således at formand og 2 medlemmer vælges det ene år (lige årstal), og kasserer og 2 medlemmer vælges det andet år (ulige årstal). Desuden vælges på lige årstal 1. suppleant til bestyrelsen og på ulige årstal 2. suppleant.

§ 9. Bestyrelsens sammensætning og beføjelser
a. Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse og kan kun nedstemmes på en ekstraordinær generalforsamling.
b. I det daglige tegnes foreningen af formanden.
c. Som led i den daglige drift disponerer foreningens kasserer over foreningens konti i pengeinstitutter.
d. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af alle bestyrelsens medlemmer i forening.
§ 10. Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller to bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Et bestyrelsesmøde er kun beslutningsdygtigt, når mindst tre medlemmer er til stede. Alle afgørelser sker ved simpel majoritet. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme den afgørende.
§ 11. Udvalg
Bestyrelsen danner selv af sine egne foreningsmedlemmer de udvalg, den anser for nødvendige. Det samme gælder valg af delegerede til de årsmøder, som foreningens medlemskab af overordnede foreninger berettiger til.

§ 12. Skolebigård
Det er bestyrelsens særlige opgave at søge foreningens skolebigård opretholdt, samt i videst mulige omfang lade afholde møder og kursus på dette sted. Alt arbejde i skolebigården udføres normalt af medlemmerne uden betaling, dog kan generalforsamling vedtage, at et eller flere medlemmer, som har udvist særlig flid og interesse, honoreres for denne indsats.
§ 13. Dokumenter
Bestyrelsen fører medlemslister, regnskab og protokol, der som minimum indeholder referater af bestyrelsesmøder og generalforsamling, bestyrelsens beretninger og reviderede årsregnskaber. Bestyrelsen fører et arkiv med det formål at bevare foreningens historie.
§ 14. Regnskab
Foreningens regnskaber følger kalenderåret.
Kassereren overgiver i god tid det afsluttede årsregnskab med tilhørende bilag til foreningens revisor.
§ 15. Opløsning
Foreningen kan kun opløses, når to på hinanden følgende generalforsamling med mindst 14 dages mellemrum, vedtager en enslydende beslutning herom med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Ved oplysning overgives foreningens aktiver og eventuel formue til Danmarks Biavlerforening.
Således vedtaget på stiftende generalforsamling 3 marts 2016.
Dette sæt vedtægter bygger på de oprindelige vedtægter vedtaget, da Hørsholm Biavlerforening blev stiftet d. 28 Sept. 1951 som en underafdeling af ”Frederiksborg Amt samvirkende Biavlerforening”, en amtsforening under ”Danmarks Biavlerforening”.

Primary button